00:17
00:05 تیزر برنامه ها
00:22
01:00 زنده بوی عیدی
01:22
00:05 تیزر بر نامه ها
01:27
01:00 بازپخش مجموعه داستانی پایتخت 5
02:27
00:05 تیزر بر نامه ها
02:32
01:26 بازپخش فیلم سینمایی مثل یک ستاره زندگی کن
03:58
00:05 میان برنامه
04:03
00:15 کمدی کلاسیک
04:18
00:02 میان برنامه
04:20
00:15 نوروز در روستا
04:35
00:05 میان برنامه
04:40
01:30 تسبیح صبا
06:10
00:10 دعای عهد و سرود و قرآن
06:20
00:04 تیزر برنامه ها
06:24
00:30 سخنرانی مذهبی
06:54
00:06 میان برنامه
07:00
01:00 بازپخش ایرانگرد
08:00
00:03 تیزر برنامه ها
08:03
00:15 کمدی کلاسیک
08:18
00:03 پیام بازرگانی
08:21
00:30 جشنواره سفور
08:51
00:04 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 تیزر برنامه ها
09:30
00:05 پیام بازرگانی
09:35
00:15 برنامه مشارکتی
09:50
00:05 پیام بازرگانی
09:55
00:25 برنامه کودک و نوجوان
10:20
00:05 یک لبخند
10:25
00:05 تیزر برنامه ها
10:30
00:05 پیام بازرگانی
10:35
01:00 بازپخش مجموعه داستانی پایتخت 5
11:35
00:05 تیزر بر نامه ها
11:40
00:05 پیام بازرگانی
11:45
00:10 یک پنجره
11:55
00:20 جهان در سالی که گذشت
12:15
00:05 میان برنامه
12:20
00:45 وقت وقت
13:05
00:20 اذان
13:25
00:03 میان برنامه
13:28
00:15 زنده راهیان نور
13:43
00:05 تیزر برنامه ها
13:48
00:10 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 میان برنامه
14:40
00:05 پیام بازرگانی
14:45
01:00 بازپخش مجموعه داستانی پایتخت 5
15:45
00:05 پیام بازرگانی
15:50
00:05 تیزر برنامه ها
15:55
01:37 فیلم سینمایی قتل در قطار سریع السیر شرق
17:32
00:05 پیام بازرگانی
17:37
00:18 عیدانه
17:55
00:05 میان برنامه
18:00
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:40
00:10 مشارکتی گاز
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:16 زنده ویژه نام سال
19:31
00:20 اذان
19:51
00:07 میان برنامه ها
19:58
00:05 پیام بازرگانی
20:03
00:45 دستپخت
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرگانی
21:50
00:05 میان برنامه
21:55
00:05 پیام بازرگانی
22:00
01:00 مجموعه داستانی پایتخت 5
23:00
00:05 پیام بازرگانی
23:05
00:05 شهر فرش
23:10
00:05 میان برنامه
23:15
01:00 ایرانگرد

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد