جدول شماره ۲۶ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ۲۶ مدرسه تلویزیونی ایران. اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۲۶ مدرسه تلویزیونی ایران در روز پنجشنبه ۱۰مهر برای شبکه های اموزش، چهار و قرآن اعلام شد.   شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ عربی / رشته مشترک-پایه ۱۰ -فنی و حرفه ای و کار و دانش ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی تخصصی/رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۲ -فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ مراقبت از سلامت کودک -رشته تربیت کودک -پایه ۱۰ - کار و دانش ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ نقشه کشی - رشته فنی رایانه -پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ اموزش نرم افزار کورل - رشته کامپیوتر - پایه۱۰- شاخه کار و دانش   پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اولساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم   متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ عربی/تدریس بخش دوم درس اول پایه هفتمساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی/تمرین های درس اول پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی/تمرین های درس اول پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی   متوسطه دوم : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ امادگی دفاعی - پایه۱۰- مشترک تمام رشته ها ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ کار گاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱- مشترک تمام رشته ها ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۱ /دنباله های حسابی و هندسی -پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ۳ /سرعت متوسط- پایه ۱۲-رشته علوم تجربی   شبکه چهار سیما ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک   شبکه قرآن ومعارف سیما ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف.ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف .ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول. انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد