جدول شماره ۱۹ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ۱۹ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۱۹ مدرسه تلویزیونی ایران در روز پنجشنبه ۳مهر برای شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.   شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ : سیستم اطلاعاتی و طراحی وب - پایه ۱۱ - رشته شبکه و نرم افزار - شاخه فنی، حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ : دانش فنی تخصصی - پایه۱۲- رشته شبکه و نرم افزار- شاخه فنی، حرفه ای ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : دانش فنی پایه _ پایه ۱۰ _ رشته تربیت بدنی _ شاخه فنی، حرفه ای ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ : دانش فنی پایه_ پایه ۱۰ _ رشته شبکه و نرم افزار_شاخه فنی، حرفه ایساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ : درس ارتباط موثر _ پایه ١٠ _ درس مشترک زمینه خدمات _ فنی،حرفه ای و کاردانش پایه ابتدایی: ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠فارسی و نگارش پایه اولساعت ١١:١٠ تا١١:٣ فارسی و نگارش پایه دوم ساعت١١:٣۵ تا١٢بازی و ریاضی پایه سوم ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم   متوسطه اول:ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ تفکر و سبک زندگی ( موضوع سکه و طلا )پایه هفتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ تفکر و سبک زندگی ( موضوع نقاشی شاهزاده خانم ) پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶آمادگی دفاعی ( درس دوم پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۴ متوسطه دوم : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ آمادگی دفاعی پایه١٠مشترک تمامی رشته ها ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠کارگاه کار آفرینی و تولید پایه۱۱ مشترک تمامی رشته ها ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی پایه ۱۰ رشته علوم تجربی ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۲ پایه۱۱ رشته علوم تجربی ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی شبکه چهار سیماساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک همه رشته ها‌.ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲ پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک. شبکه قران ومعارف سیماساعت۱۵درس عربی زبان قران ۲ پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم و معارف قرآنیساعت۱۶درس عربی زبان قران ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.ساعت۱۶:۳۰درس اول پیام های اسمانی پایه نهم متوسطه اول. انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد