جدول شماره ٨۶ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ٨۶ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ٨۶ مدرسه تلویزیونی ایران در روز دوشنبه ۵ خرداد برای شبکه های آموزش و چهار اعلام شد. شبکه ‌آموزش: متوسطه دوره اول:ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ تربیت بدنی دوره متوسطه ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی ‌ پایه ٩ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه٨ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس کاروفناوری پایه٨ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه٩........................................برنامه دوره ابتدایی : ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و‌تفکر پایه اولساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دومساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سومساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی ‌ پایه چهارمساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجمساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم متوسطه دوم : ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی٣ پایه ١٢تمام رشته ها  ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢پایه١١ علوم تجربی ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی  ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٣ پایه ١٢ تمام رشته ها ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک  ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها  شبکه چهار :رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش: ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس برنامه ریزی ورزش برای تمام سطوح سلامت - پایه١٢- رشته تربیت بدنی - شاخه فنی حرفه ای . ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ استاندارد نقشه کشی معماری - مبحث طراحی و ترسیم پلان،دکوراسیون و نورپردازی -پایه١١و١٢- رشته معماری داخلی و ساختمان - شاخه کاردانش . ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس ریاضی٢ -پایه١١- شاخص های مرکزی و نمودارهای جعبه ای -مشترک کلیه رشته های فنی حرفه ای و کاردانش . ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس عربی - تمرین و حل نمونه سوالات -پایه١٠- مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش . ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس شهروند الکترونیکی -پایه١٠- رشته کامپیوتر - شاخه کاردانش .  ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ درس برنامه نویسی تراش CNC -پایه ١٢- رشته ماشین ابزار - شاخه فنی حرفه ای و کاردانش . ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن ٣ - پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس دین و زندگی٣ - پایه١٢- تمام رشته ها انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد