00:00
00:40 لحظه گرگ و میش
00:40
00:40 کهن ترین سرزمین
01:20
00:10 پخش
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 بازپخش میان برنامه
01:55
00:45 خانه ای در تاریکی
02:40
00:25 چهل تیکه سری جدید
03:05
00:50 بازپخش کودکانه
03:55
00:05 بازپخش میان برنامه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:50 بازپخش دروازه خورشید
05:50
00:10 بازپخش پخش
06:00
01:15 بازپخش با همستان
07:15
00:15 بازپخش پخش
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:55 بازپخش لحظه گرگ و میش
08:40
00:40 بازپخش کهن ترین سرزمین
09:20
00:10 بازپخش پخش
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:50 سمت خدا
10:45
00:15 تک زنگ 3
11:00
00:50 بازپخش کودکانه
11:50
00:10 بازپخش پخش
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:50 بازپخش دروازه خورشید
13:50
00:10 بازپخش پخش
14:00
01:15 بازپخش با همستان
15:15
00:15 بازپخش پخش
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:55 بازپخش لحظه گرگ و میش
16:40
00:40 بازپخش کهن ترین سرزمین
17:20
00:10 بازپخش پخش
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 بازپخش پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
02:00 زنده فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان - شروع بازی ساعت 19:00
21:00
00:05 میان برنامه
21:05
00:55 خانه مهر - پور صلعی
22:00
01:15 زنده با همستان - خلیفه
23:15
00:15 پخش
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 لحظه گرگ و میش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد