00:00
00:30 لحظه گرگ و میش
00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:30 اینجا میان امواج
01:05
00:25 دیار ماندگار
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:45 سمت خدا
02:35
00:05 بازپخش میان برنامه
02:40
00:25 چهل تیکه سری جدید
03:05
00:50 بازپخش کودکانه
03:55
00:05 بازپخش میان برنامه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر - ستوده
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:45 بازپخش رخ
05:45
00:15 بازپخش پخش
06:00
00:55 بازپخش باهمستان
06:55
00:05 بازپخش میان برنامه
07:00
00:30 بازپخش هم سفر
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش لحظه گرگ و میش
08:30
00:05 بازپخش میان برنامه
08:35
00:30 بازپخش اینجا میان امواج
09:05
00:25 بازپخش دیار ماندگار
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:45 بازپخش سمت خدا
10:35
00:05 بازپخش میان برنامه
10:40
00:25 بازپخش چهل تیکه سری جدید
11:05
00:50 بازپخش کودکانه
11:55
00:05 بازپخش میان برنامه
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:45 بازپخش رخ
13:45
00:15 بازپخش پخش
14:00
00:55 بازپخش باهمستان - ولی زاده
14:55
00:05 بازپخش میان برنامه
15:00
00:30 بازپخش همسفر
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:45 بازپخش لحظه گرگ و میش
16:30
00:05 بازپخش میان برنامه
16:35
00:30 بازپخش اینجا میان امواج
17:05
00:25 بازپخش دیار ماندگار
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:30 زیر زنگ
19:30
00:25 حالا چی
19:55
00:05 میان برنامه
20:00
00:55 زنده خانه مهر ستوده
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:40 کتاب باز
21:40
00:05 میان برنامه
21:45
00:15 سرزمین من
22:00
01:30 زنده با همستان - ابراهیم پور
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 لحظه گرگ و میش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد