00:00
00:45 کلاه پهلوی
00:45
00:45 روشنا
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 بازپخش میان برنامه
01:55
00:50 بازپخش کودکانه
02:45
00:05 میان برنامه
02:50
00:15 سرزمین من
03:05
01:30 بازپخش سینمایی کلاه تو کلاه
04:35
00:25 بازپخش تولد یک رویا
05:00
01:00 بازپخش پارسین
06:00
01:15 بازپخش با همستان
07:15
00:15 بازپخش پخش
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
01:05 بازپخش کلاه پهلوی
08:45
00:45 بازپخش روشنا
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:50 بازپخش کودکانه
10:45
00:15 بازپخش سرزمین من
11:00
01:30 بازپخش سینمایی کلاه تو کلاه
12:30
00:25 بازپخش تولد یک رویا
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
01:00 بازپخش پارسین
14:00
01:15 بازپخش با همستان
15:15
00:15 بازپخش پخش
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
01:05 بازپخش کلاه پهلوی
16:45
00:45 بازپخش روشنا
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سروج.ا.ا قرآن - اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:40 نبرد ربات ها
19:45
00:15 تک زنگ 3
20:00
00:55 زنده خانه مهر - ستوده
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:45 رخ
21:45
00:15 پخش
22:00
00:55 زنده باهمستان - ولی زاده
22:55
00:05 میان برنامه
23:00
00:30 هم سفر
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 لحظه گرگ و میش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد