00:00
00:35 لحظه گرگ و میش
00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:25 لحظه دیدار
01:05
00:25 مسیر
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 بازپخش میان برنامه
01:55
01:00 مسابقه هوش برتر
02:55
01:35 بازپخش سینمایی سفر زمان
04:30
00:50 بازپخش کنکاش
05:20
00:40 بازپخش ایران شهر
06:00
01:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش لحظه گرگ و میش
08:35
00:05 بازپخش میان برنامه
08:40
00:25 بازپخش لحظه دیدار سری جدید
09:05
00:25 بازپخش مسیر
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
01:00 بازپخش مسابقه هوش برتر
10:55
01:35 بازپخش سینمایی سفرزمان
12:30
00:50 بازپخش کنکاش
13:20
00:40 بازپخش ایران شهر
14:00
01:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش لحظه گرگ و میش
16:35
00:05 بازپخش میان برنامه
16:40
00:25 بازپخش لحظه دیدار سری جدید
17:05
00:25 بازپخش مسیر
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
01:30 سینمایی کلاه تو کلاه
20:35
00:25 تولد یک رویا
21:00
01:00 پارسین
22:00
01:15 زنده با همستان - ولی زاده
23:15
00:15 پخش
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:20 کلاه پهلوی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد