00:00
00:35 لحظه گرگ و میش
00:35
00:55 پژواک
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:30 ننگ ابدی
02:25
00:30 نیمه پنهان ماه
02:55
00:05 بازپخش میان برنامه
03:00
00:50 بازپخش کودکانه
03:50
00:10 بازپخش پخش
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:55 بازپخش رخ
05:55
00:05 بازپخش میان برنامه
06:00
01:15 بازپخش با همستان
07:15
00:15 بازپخش پخش
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش لحظه گرگ و میش
08:35
00:55 بازپخش پژواک
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:45 باغ مظفر
10:40
00:15 ثمرقند
10:55
00:05 بازپخش میان برنامه
11:00
00:50 بازپخش کودکانه
11:50
00:10 بازپخش پخش
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:55 بازپخش رخ
13:55
00:05 بازپخش میان برنامه
14:00
01:15 بازپخش با همستان
15:15
00:15 بازپخش پخش
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش لحظه گرگ و میش
16:35
00:55 بازپخش پژواک
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:45 محله گل و بلبل
18:55
00:10 پخش
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 خانه مهر - ابراهیمی
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:40 کتاب باز
21:40
00:15 دیدار
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
01:30 زنده با همستان - با نصیری
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 زوج یا فرد

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد