00:15
00:10 آگهی
00:25
00:35 گزیده دکتر سلام
01:00
00:55 مستند7
01:55
00:05 سرود
07:00
07:05
00:30 هفت صبح
07:35
07:55
08:00
00:10 صلوات خاصه
08:10
08:15
00:35 تهرانگرد
08:50
00:10 آگهی
09:00
00:35 سرزمین ستاره ها
09:35
00:55 زوج برتر
10:30
00:30 آخ جون کارتون
11:00
01:00 مشاعره
12:00
00:35 قصه رسیدن
12:35
12:50
13:15
00:15 دوربین7-آگهی
13:30
01:20 زنده دکتر سلام
14:50
00:10 آگهی
15:10
00:45 جنگلی در ابرها
15:55
00:10 آگهی
16:05
00:40 خسته نباشید
16:45
00:10 آگهی
16:55
00:50 زندگی ما قصه نبود
17:45
00:30 مانئنی ها
18:45
00:10 آگهی
18:55
19:30
20:15
20:45
00:15 میان برنامه- آگهی
21:00
21:55
00:05 آگهی
22:00
01:00 پرسشگر
23:00
01:00 مشاعره

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد