00:00
00:55 سریال ایرانی
00:55
00:05 میان بر نامه
01:00
00:25 بازپخش مستند داخلی
01:25
00:05 میان بر نامه
01:30
00:30 بازپخش گزینه 4
02:00
00:55 بازپخش چهار سوی علم
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:10 بازپخش فوتون
03:10
00:05 بازپخش میان بر نامه
03:15
00:10 یاد یاران
03:25
01:00 اذان صبح
04:25
00:30 سفر به بهشت اندیشه
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
01:00 بازپخش جشنواره مستند
06:00
00:15 پخش
06:15
00:30 بازپخش روح الغزل
06:45
00:15 میان بر نامه
07:00
00:55 بازپخش چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:45 بازپخش پندار
08:45
00:10 فوتون
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:05 میان بر نامه
09:05
00:30 بازپخش یادگیری آسان
09:35
00:05 بازپخش میان بر نامه
09:40
00:20 بازپخش سخنرانی تد
10:00
00:05 میان بر نامه
10:05
00:55 بازپخش نشانی
11:00
00:05 میان بر نامه
11:05
00:55 بازپخش جشنواره مستند
12:00
00:05 میان بر نامه
12:05
00:25 بازپخش مستند داخلی
12:30
00:05 میان بر نامه
12:35
01:00 اذان ظهر
13:35
00:05 میان بر نامه
13:40
00:30 روح الغزل
14:10
00:05 میان بر نامه
14:15
00:45 بازپخش پندار
15:00
00:05 میان بر نامه
15:05
00:55 چهار سوی علم
16:00
00:05 میان بر نامه
16:05
00:30 زنده گزینه 4
16:35
00:15 میان بر نامه
16:50
00:30 یادگیری آسان
17:20
00:10 میان بر نامه
17:30
00:10 یادیاران
17:40
00:05 میان بر نامه
17:45
00:10 فوتون
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:55 بازپخش سریال ایرانی
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:45 پندار
19:45
00:15 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 اذان مغرب
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
01:15 سینمایی
22:15
00:05 میان بر نامه
22:20
00:35 یک فیلم یک تجربه
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 جشنواره مستند
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد