00:00
00:40 زوج یا فرد
00:40
00:50 مستند جام :رصد خانه مراغه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:50 سمت خدا
02:45
00:15 پخش
03:00
00:50 بازپخش کودکانه
03:50
00:10 پخش
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر - ستوده
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:50 بازپخش از یادها رفته
05:50
00:10 بازپخش پخش
06:00
00:55 بازپخش باهمستان
06:55
00:05 بازپخش میان برنامه
07:00
00:25 بازپخش ایران
07:25
00:05 بازپخش میان برنامه
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:55 بازپخش زوج یا فرد
08:40
00:50 بازپخش مستند جام :رصد خانه مراغه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:45 بازپخش سمت خدا
10:40
00:05 میان برنامه
10:45
00:50 بازپخش کودکانه
11:35
00:05 میان برنامه
11:40
00:20 چهل تیکه سری جدید
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:50 بازپخش از یادها رفته
13:50
00:10 بازپخش پخش
14:00
00:55 بازپخش باهمستان
14:55
00:05 بازپخش میان برنامه
15:00
00:25 بازپخش ایران
15:25
00:05 بازپخش میان برنامه
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:55 بازپخش زوج یا فرد
16:40
00:50 بازپخش مستند جام :رصد خانه مراغه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر ستوده
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:50 از یادها رفته
21:50
00:10 پخش
22:00
01:30 زنده با همستان - ابراهیم پور
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 لحظه گرگ و میش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد