00:00
00:35 کلاه پهلوی
00:35
00:55 پارسین
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:15 پخش
02:05
00:50 بازپخش کودکانه
02:55
00:05 بازپخش میان برنامه
03:00
01:55 بازپخش سینمایی لاتاری
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:50 بازپخش از یادها رفته
05:50
00:10 بازپخش پخش
06:00
01:15 بازپخش با همستان
07:15
00:15 بازپخش پخش
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش کلاه پهلوی
08:35
00:55 بازپخش پارسین
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:15 بازپخش پخش
10:05
00:50 بازپخش کودکانه
10:55
00:05 بازپخش میان برنامه
11:00
01:55 بازپخش سینمایی لاتاری
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:50 بازپخش از یادها رفته
13:50
00:10 بازپخش پخش
14:00
01:15 بازپخش با همستان
15:15
00:15 بازپخش پخش
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش کلاه پهلوی
16:35
00:55 بازپخش پارسین
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سروج.ا.ا قرآن - اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر - ستوده
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:55 از یادها رفته
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
00:55 زنده باهمستان - ولی زاده
22:55
00:05 میان برنامه
23:00
00:25 ایران
23:25
00:05 میان برنامه
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 زوج یا فرد

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد