00:00
01:10 سینمایی شوخی ممنوع
01:10
00:15 ثمرقند
01:25
00:05 میان برنامه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 بازپخش میان برنامه
01:55
00:50 کودک شو
02:45
00:15 پخش
03:00
00:45 بازپخش محله گل و بلبل
03:45
00:20 بازپخش دیدار
04:05
00:55 بازپخش خانه مهر
05:00
00:50 بازپخش از یادها رفته
05:50
00:10 بازپخش پخش
06:00
01:30 بازپخش گلچین عیدانه
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
01:25 بازپخش سینمایی شوخی ممنوع
09:10
00:15 بازپخش ثمرقند
09:25
00:05 بازپخش میان برنامه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:50 بازپخش کودک شو
10:45
00:05 بازپخش میان برنامه
10:50
00:50 بازپخش محله گل و بلبل
11:40
00:20 بازپخش دیدار
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:50 بازپخش از یادها رفته
13:50
00:10 بازپخش پخش
14:00
01:30 بازپخش گلچین عیدانه
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
01:25 بازپخش سینمایی شوخی ممنوع
17:10
00:15 بازپخش ثمرقند
17:25
00:05 بازپخش میان برنامه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
01:25 سینمایی شعله در باد
20:30
00:45 زنده کنکاش
21:15
00:45 از یادها رفته
22:00
01:30 زنده با همستان - ابراهیم پور
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 سینمایی دامادی به نام صفر

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد