00:00
00:55 سریال ایرانی
00:55
00:05 میان بر نامه
01:00
00:55 بازپخش مستند داخلی
01:55
00:05 میان بر نامه
02:00
00:55 بازپخش چهار سوی علم
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:55 بازپخش نوبلی برای سوچی
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
01:00 اذان صبح
05:00
00:05 میان بر نامه
05:05
00:55 بازپخش معرفت
06:00
00:15 پخش
06:15
00:05 میان بر نامه
06:20
00:30 بازپخش نغمه ها
06:50
00:10 میان بر نامه
07:00
00:55 بازپخش چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 بازپخش مستند داخلی
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
01:55 بازپخش سینمایی
10:55
00:05 بازپخش میان بر نامه
11:00
00:55 مستند سیاسی
11:55
00:05 میان بر نامه
12:00
00:25 مستند داخلی
12:25
00:05 میان بر نامه
12:30
01:00 اذان ظهر
13:30
00:05 میان بر نامه
13:35
00:30 روح الغزل
14:05
00:05 میان بر نامه
14:10
00:45 بازپخش معرفت
14:55
00:05 میان بر نامه
15:00
00:55 چهار سوی علم
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:30 زنده گزینه 4
16:30
00:05 میان بر نامه
16:35
00:25 اقتصاد مقاومتی
17:00
00:10 یاد یاران
17:10
00:10 فوتون
17:20
00:05 میان بر نامه
17:25
00:30 زنده یاد گیری آسان
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:55 بازپخش سریال ایرانی
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:45 پندار
19:45
00:10 یاد یاران
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 اذان مغرب
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
00:30 اقتصاد هنر
21:30
00:05 میان بر نامه
21:35
00:25 سفر به بهشت اندیشه
22:00
00:55 نشانی
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 جشنواره مستند
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد