00:35
00:10 شبستان
00:45
00:10 پیام های بازرگانی
00:55
00:50 بازپخش مجموعه داستانی از یادها رفته
01:45
00:10 پیام های بازرگانی
01:55
00:05 سرود بندگی
02:00
02:40 زنده ماه خدا
04:40
01:00 زنده ثقلین
05:40
00:05 بازپخش سرود بندگی
05:45
00:10 میان برنامه ها
05:55
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:05
02:00 زنده دعای ندبه
08:05
00:05 میان برنامه ها
08:10
00:05 پیام های بازرگانی
08:15
00:30 سخنرانی مذهبی
08:45
00:10 پیام های بازرگانی
08:55
03:50 زنده ویژه روز قدس
12:45
00:10 میان برنامه ها
12:55
00:15 اذان
13:10
00:08 نماهنگ ویژه
13:18
00:10 میان برنامه ها
13:28
00:20 روز قدس
13:48
00:10 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:10 مداحی ویژه
15:00
00:10 پیام های بازرگانی
15:10
00:50 بازپخش مجموعه داستانی از یادها رفته
16:00
00:10 سخنرانی
16:10
00:10 پیام های بازرکانی
16:20
01:35 فیلم سینمایی ریسمانی نزدیکتر از رگ
17:55
00:10 نمایشگاه قرآن
18:05
00:10 پیام های بازرگانی
18:15
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:55
00:05 پیام های بازرکانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام های بازرکانی
19:20
00:20 میان برنامه ها
19:40
00:50 زنده دعوت
20:30
00:17 اذان
20:47
00:02 پیام های بازرکانی
20:49
00:09 خط امام
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرکانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی از یادها رفته
22:55
00:10 پیام های بازرکانی
23:05
00:45 زنده این شبها
23:50
00:05 پیام های بازرکانی
23:55
00:40 حدیث سرو

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد