00:35
00:10 شبستان
00:45
00:10 پیام های بازرگانی
00:55
00:50 بازپخش مجموعه داستانی از یادها رفته
01:45
00:10 پیام های بازرگانی
01:55
00:05 سرود بندگی
02:00
02:40 زنده ماه خدا
04:40
01:00 زنده ثقلین
05:40
00:05 بازپخش سرود بندگی
05:45
00:10 میان برنامه ها
05:55
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:05
00:25 بازپخش ویژه روز قدس
06:30
00:05 پیام های بازرگانی
06:35
00:35 در امتداد فلق
07:10
00:05 میان برنامه ها
07:15
00:10 پیام های بازرگانی
07:25
00:45 بازپخش دعوت
08:10
00:10 پیام های بازرگانی
08:20
00:30 سخنرانی مذهبی
08:50
00:10 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:35 زنده حرف حساب
10:05
00:05 پیام های بازرگانی
10:10
00:50 بازپخش مجموعه داستانی از یادها رفته
11:00
00:05 پیام های بازرگانی
11:05
00:35 زنده آفتاب شرقی
11:40
00:05 پیام های بازرگانی
11:45
01:10 زنده سیمای خانواده
12:55
00:18 اذان
13:13
00:05 نماهنگ ویژه
13:18
00:10 میان برنامه ها
13:28
00:20 روز قدس
13:48
00:10 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:10 مداحی ویژه
15:00
00:10 پیام های بازرگانی
15:10
00:50 بازپخش مجموعه داستانی از یادها رفته
16:00
00:05 پیام های بازرگانی
16:05
00:10 سخنرانی
16:15
00:35 خانه ملت
16:50
00:05 میان برنامه ها
16:55
00:05 پیام های بازرگانی
17:00
00:45 زنده ویژه دعوت به راهپیمایی روز قدس
17:45
00:10 نمایشگاه قرآن
17:55
00:10 پیام های بازرگانی
18:05
00:05 میان برنامه ها
18:10
00:30 درس های از قرآن
18:40
00:15 مشارکتی هلال احمر
18:55
00:05 پیام های بازرکانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:14 میان برنامه ها
19:39
00:50 زنده دعوت
20:29
00:17 اذان
20:46
00:02 پیام های بازرگانی
20:48
00:10 خط امام
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه تامینی
22:00
00:50 ویژه برنامه
22:50
00:10 پیام های بازرگانی
23:00
00:50 مجموعه داستانی از یادها رفته
23:50
00:05 پیام های بازرکانی
23:55
00:40 حدیث سرو

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد