01:45
00:10 میان برنامه ها
01:55
00:05 سرود بندگی
02:00
02:40 زنده ماه خدا
04:40
01:00 زنده ثقلین
05:40
00:05 بازپخش سرود بندگی
05:45
00:10 میان برنامه ها
05:55
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:05
00:30 ربیع قصیر
06:35
00:05 نماهنگ ویژه
06:40
00:30 در امتداد فلق
07:10
00:05 میان برنامه ها
07:15
00:10 نماهنگ ویژه
07:25
00:45 بازپخش دعوت
08:10
00:10 میان برنامه ها
08:20
00:05 نماهنگ ویژه
08:25
01:30 فیلم سینمایی امام علی (ع)
09:55
00:05 میان برنامه ها
10:00
00:05 نماهنگ ویژه
10:05
00:50 بازپخش مجموعه داستانی نیاز
10:55
00:05 میان برنامه ها
11:00
00:35 زنده آفتاب شرقی
11:35
00:05 نماهنگ ویژه
11:40
00:40 بازپخش حدیث سرو
12:20
00:35 مستند ویژه روز قدس
12:55
00:18 اذان
13:13
00:05 نماهنگ ویژه
13:18
00:10 میان برنامه ها
13:28
00:25 با فرشتگان
13:53
00:05 میان برنامه ها
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:10 مداحی ویژه
15:00
00:10 میان برنامه ها
15:10
00:50 بازپخش مجموعه داستانی نیاز
16:00
00:05 میان برنامه ها
16:05
00:10 سخنرانی
16:15
00:05 میان برنامه ها
16:20
01:35 فیلم سینمایی حبیب
17:55
00:10 نمایشگاه قرآن
18:05
00:05 نماهنگ ویژه
18:10
00:30 درسهای از قرآن
18:40
00:15 مشارکتی هلال احمر
18:55
00:05 نماهنگ ویژه
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 نماهنگ ویژه
19:25
00:12 میان برنامه ها
19:37
00:50 زنده دعوت
20:27
00:18 اذان
20:45
00:03 نماهنگ ویژه
20:48
00:10 خط امام
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه تامینی
22:00
00:05 نماهنگ ویژه
22:05
00:50 مجموعه داستانی از یادها رفته
22:55
00:10 میان برنامه ها
23:05
00:45 زنده این شبها
23:50
00:05 میان برنامه ها
23:55
00:40 حدیث سرو

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد