00:22
00:03 تیزر برنامه ها
00:25
00:35 بازپخش در امتداد فلق
01:00
00:05 تیزر برنامه
01:05
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:50
00:05 تیزر برنامه ها
01:55
00:44 بازپخش سیاره منجمد
02:39
03:24
00:20 سیمای ماندگار
03:44
00:33 در امتداد غدیر
04:17
00:04 تیزر برنامه
04:21
01:30 تسبیح صبا
05:51
00:09 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
02:10 زنده دعای ندبه
08:10
00:06 نماهنگ ویژه
08:16
00:35 بازپخش در امتداد فلق
08:51
09:44
00:03 تیزر برنامه ها
09:47
01:05 طرحی برای فردا
10:52
00:05 نماهنگ ویژه
10:57
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
11:47
00:18 اذان
12:05
00:05 میان برنامه
12:10
00:40 گزارش هفتگی
12:50
00:45 شما وسیما
13:35
00:13 میان برنامه
13:48
00:05 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرکانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 نماهنگ ویژه
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:40 عصر
15:25
00:05 نماهنگ ویژه
15:30
01:30 فیلم سینمایی تا مدار ده درجه
17:00
00:09 میان برنامه
17:09
00:19 اذان
17:28
00:07 میان برنامه
17:35
00:35 در امتداد فلق
18:10
00:40 خطبه های نماز جمعه
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام بازرگانی
19:20
00:28 مستند
19:48
00:55 دستپخت
20:43
00:10 برنامه مشارکتی
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:05 پیام بازرگانی
22:05
00:05 میان برنامه
22:10
00:50 مجموعه داستانی روزهای بهتر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:30 زنده ورزش ومردم

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد