00:37
00:13 میان برنامه
00:50
00:05 مستندهای کوتاه اقتصادی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 بازپخش سیاره منجمد
02:34
00:02 تیزر برنامه ها
02:36
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
03:26
00:18 سیمای ماندگار
03:44
00:30 در امتداد غدیر
04:14
00:04 تیزر برنامه ها
04:18
01:30 تسبیح صبا
05:48
00:02 میان برنامه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:25
00:05 پیام بازرگانی
06:30
08:00
00:03 میان برنامه
08:03
00:44 سیاره منجمد
08:47
00:05 میان برنامه
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر بر نامه ها
09:28
00:06 میان برنامه
09:34
00:30 زنده نسخه
10:04
00:06 پیام بازرگانی
10:10
00:45 مجموعه داستانی پرستاران
10:55
00:05 تیزر برنامه ها
11:00
00:45 زنده آفتاب شرقی
11:45
00:19 اذان
12:04
00:04 میان برنامه
12:08
00:05 پیام بازرکانی
12:13
01:30 زنده سیمای خانواده
13:43
00:10 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:10 یک لبخند
14:55
00:05 نماهنگ ویژه
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
15:55
00:05 پیام بازرگانی
16:00
00:05 میان برنامه
16:05
00:35 در امتداد فلق
16:40
00:05 پیام بازرکانی
16:45
00:25 برنامه کودک و نوجوان
17:10
00:20 اذان
17:30
00:06 نماهنگ ویژه
17:36
00:06 پیام بازرکانی
17:42
01:10 زنده فرمول یک
18:52
00:04 تیزر برنامه ها
18:56
00:04 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:25 زنده ونوس
19:50
00:03 میان برنامه
19:53
00:35 مستند
20:28
00:10 میان برنامه
20:38
00:10 برنامه مشارکتی
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی روزهای بهتر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 بازپخش قاب نقد

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد