00:17
00:10 میان برنامه
00:27
00:35 بازپخش در امتداد فلق
01:02
00:03 تیزر برنامه ها
01:05
00:35 سرزمین آفتاب
01:40
00:04 تیزر برنامه ها
01:44
00:50 بازپخش ضریح نور
02:34
00:02 تیزر برنامه ها
02:36
00:45 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
03:21
00:22 سیمای ماندگار
03:43
00:30 در امتداد غدیر
04:13
00:04 تیزر برنامه ها
04:17
01:30 تسبیح صبا
05:47
00:03 نماهنگ ویژه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:25
00:04 میان برنامه
06:29
00:30 بازپخش رضای رضوان
06:59
00:15 بازپخش مستند دو کبوتر یک پرواز
07:14
00:35 بازپخش سرزمین آفتاب
07:49
00:03 میان برنامه
07:52
00:50 زنده رواق
08:42
00:04 میان برنامه
08:46
00:35 سخنرانی مذهبی
09:21
00:05 تیزر برنامه ها
09:26
01:30 فیلم سینمایی هرشب تنهایی
10:56
00:05 میان برنامه
11:01
01:40 زنده آفتاب شرقی
12:41
00:05 میان برنامه
12:46
00:20 ویژه برنامه
13:06
00:40 داستانی سفر یک پروانه
13:46
00:07 میان برنامه
13:53
00:05 نماهنگ ویژه
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 نماهنگ ویژه
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
15:35
00:05 میان برنامه
15:40
00:05 تیزر برنامه ها
15:45
01:15 فیلم سینمایی سفیر عشق
17:00
00:11 میان برنامه
17:11
00:19 اذان
17:30
00:10 شبستان
17:40
00:12 میان برنامه
17:52
00:30 ویژه برنامه
18:22
00:30 اردوهای جهادی
18:52
00:04 تیزر برنامه ها
18:56
00:04 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام بازرگانی
19:20
00:35 در امتدادفلق
19:55
00:05 میان برنامه
20:00
00:45 زنده رواق
20:45
00:05 میان برنامه
20:50
00:03 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی روزهای بهتر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:30 زنده پایش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد