00:07
00:08 میان برنامه
00:15
00:35 در امتداد فلق
00:50
00:05 نماهنگ ویژه
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:50 بازپخش ضریح نور
01:50
00:04 تیزر برنامه ها
01:54
00:44 سیاره ناآرام
02:38
00:03 تیزر برنامه ها
02:41
00:20 سیمای ماندگار
03:01
00:35 مساجد جامع ایران
03:36
00:36 در امتداد غدیر
04:12
00:04 تیزر برنامه ها
04:16
01:30 تسبیح صبا
05:46
00:04 نماهنگ ویژه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:25
00:05 میان برنامه
06:30
00:44 سیاره منجمد
07:14
00:06 ایرانشهر
07:20
00:35 مستند حمزه
07:55
00:03 میان برنامه
07:58
00:50 زنده رواق
08:48
00:04 نماهنگ ویژه
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر بر نامه ها
09:28
00:06 میان برنامه
09:34
00:35 سخنرانی مذهبی
10:09
00:05 پیام بازرگانی
10:14
00:45 مجموعه داستانی ماموران مخفی پلیس
10:59
00:02 میان برنامه
11:01
00:45 زنده آفتاب شرقی
11:46
00:18 اذان
12:04
00:04 میان برنامه
12:08
00:05 پیام بازرکانی
12:13
01:30 زنده سیمای خانواده
13:43
00:10 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
15:55
00:05 پیام بازرگانی
16:00
00:05 میان برنامه
16:05
00:15 مستند دو کبوتر یک پرواز
16:20
00:04 تیزر برنامه ها
16:24
00:25 برنامه کودک و نوجوان
16:49
00:04 پیام بازرگانی
16:53
00:18 ویژه برنامه
17:11
00:18 اذان
17:29
00:13 شبستان
17:42
00:10 میان برنامه
17:52
00:30 رضای رضوان
18:22
00:30 اردوهای جهادی
18:52
00:04 تیزر برنامه ها
18:56
00:04 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 نماهنگ ویژه
19:25
00:35 در امتداد فلق
20:00
00:03 میان برنامه
20:03
00:45 زنده رواق
20:48
00:05 میان برنامه
20:53
00:05 نماهنگ ویژه
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 نماهنگ ویژه
22:10
00:50 مجموعه داستانی روزهای بهتر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 زنده روز خدا

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد