00:00
00:25 دلدادگان
00:25
00:10 پخش
00:35
00:55 روشنا
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
01:15 امضا
03:10
00:50 بازپخش کودکانه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:20 بازپخش بیم و امید
05:20
00:25 بازپخش بازی تاج ونفت
05:45
01:40 بازپخش سینمایی چهار بهار
07:25
00:05 بازپخش میان برنامه
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 میان برنامه
07:45
00:40 بازپخش دلدادگان
08:25
00:10 بازپخش پخش
08:35
00:55 بازپخش روشنا
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:35 باغ مظفر
10:30
00:15 پخش
10:45
00:50 بازپخش کودکانه
11:35
00:05 بازپخش میان برنامه
11:40
00:15 هنر ایرانی
11:55
00:05 بازپخش میان برنامه
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:20 بازپخش بیم و امید
13:20
00:25 بازپخش بازی تاج ونفت
13:45
01:40 بازپخش سینمایی چهار بهار
15:25
00:05 بازپخش میان برنامه
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:40 بازپخش دلدادگان
16:25
00:10 بازپخش پخش
16:35
00:55 بازپخش روشنا
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:45 محله گل و بلبل
18:55
00:10 پخش
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:05 میان برنامه
19:55
00:20 یک کار خوب
20:15
00:45 دورهمی
21:00
00:40 بچه مهندس
21:40
00:05 میان برنامه
21:45
00:15 طنین انقلاب
22:00
01:30 سینمایی نفر هفتم
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:20 هم سایه ها

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد