00:00
00:35 زوج یا فرد
00:35
00:40 مستند جام : کل دو
01:15
00:15 پخش
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 بازپخش میان برنامه
01:55
00:50 سمت خدا
02:45
00:15 پخش
03:00
00:50 بازپخش کودکانه
03:50
00:10 پخش
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر - ستوده
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:55 بازپخش رخ
05:55
00:05 بازپخش میان برنامه
06:00
00:55 بازپخش باهمستان
06:55
00:05 بازپخش میان برنامه
07:00
00:30 بازپخش هم سفر
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش زوج یا فرد
08:35
00:40 بازپخش مستند جام : کل دو
09:15
00:15 بازپخش پخش
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:50 بازپخش سمت خدا
10:45
00:15 بازپخش پخش
11:00
00:50 بازپخش کودکانه
11:50
00:10 بازپخش پخش
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:55 بازپخش رخ
13:55
00:05 بازپخش میان برنامه
14:00
00:55 بازپخش باهمستان
14:55
00:05 بازپخش میان برنامه
15:00
00:30 بازپخش همسفر
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش زوج یا فرد
16:35
00:40 بازپخش مستند جام : کل دو
17:15
00:15 بازپخش پخش
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:30 کوله نارنجی
19:35
00:05 میان برنامه
19:40
00:15 شکرستان سری جدید
19:55
00:05 میان برنامه
20:00
00:55 زنده خانه مهر ستوده
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:40 کتاب باز
21:40
00:20 رو به زندگی
22:00
01:30 زنده با همستان - ابراهیم پور
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 لحظه گرگ و میش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد