00:00
00:35 ادامه ماه مهربانی
00:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:40
00:45 بازپخش سریال ایرانی بچه مهندس
01:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:30
00:55 مناجات خوانی(حاج محمود کریمی)
02:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:30
02:00 زنده خوان نیاز
04:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:35
00:30 سخنرانی
05:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:10
00:45 حقیقت آفرینش
05:55
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:00
01:00 ترتیل خوانی قران مجید(استان)
07:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:05
00:45 بازپخش سریال جاده یاس
07:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
08:00
00:20 چهل کیمیا
08:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
08:30
00:10 نما دو
08:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:45
00:20 بازپخش از لاک جیغ تا خدا
09:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:10
00:45 بازپخش سریال ایرانی بچه مهندس
09:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:00
00:55 برنامه خردسال و کودک
10:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:00
00:55 ترتیل خوانی قران نوجوانان(قم)
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:45 سریال جاده یاس
12:45
00:15 یک فنجان سلامت
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:15 ویژه اذان
13:20
00:30 سخنرانی
13:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:55 زنده تصویر زندگی
14:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:00
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:15 اخبار جوانه ها
16:15
00:40 بازپخش سریال ایرانی بچه مهندس
16:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:00
00:25 اوج یادگیری
17:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:30
00:25 مکث
17:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:00
00:55 مردمان شهر خوب
18:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:00
00:10 نما دو
19:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:15
00:45 بازپخش سریال جاده یاس
20:00
00:10 مهر و ماه
20:10
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:20
00:10 ویژه اذان
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:20 از لاک جیغ تا خدا
21:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:25
00:10 آیت الله سبحانی
21:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:40
00:40 سریال ایرانی بچه مهندس
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 ماه مهربانی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد