00:00
01:30 زنده ادامه ورزش از نگاه دو
01:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:35
00:45 بازپخش سریال ایرانی پدر
02:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:25
01:05 بازپخش زنده باد زندگی
03:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:35
00:25 مستند انجیل بچه ماه
04:00
01:30 دو رکعت مناجات+ اذان
05:30
00:25 بهداشت کودک
05:55
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
00:10 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:30 نقاشی در طبیعت
07:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:15
00:10 نما دو
07:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:30
01:10 زنده از فراز الوند
08:40
00:10 آگهی /اعلام برنامه
08:50
00:30 بازپخش از آسمان
09:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:25
00:55 برنامه خردسال و کودک
10:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:25
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:35
00:20 بازپخش اوج یادگیری
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:45 بازپخش سریال ایرانی پدر
12:45
00:15 یک فنجان سلامت
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:15 ویژه اذان
13:20
00:05 قراردل
13:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:30
00:30 سخنرانی(شهادت امام جواد(ع)
14:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:05
00:50 کام شیرین
14:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:00
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:15
00:45 بازپخش سریال ایرانی پدر
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:25 اوج یادگیری
17:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:35
00:20 مستند سیاسی
17:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:00
00:55 زنده عصر خانواده
18:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:00
00:45 کوی محبت(ویژه شهادت امام باقر (ع)
19:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:50
00:10 نما دو
20:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:05
00:15 ویژه اذان
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:20 مسابقه قدم به قدم
21:20
00:15 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال ایرانی پدر
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 بازپخش کام شیرین

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد