00:00
00:30 ادامه کوی محبت
00:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:35
01:05 بازپخش زنده باد زندگی
01:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:45
00:45 بازپخش سریال هست ونیست
02:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:35
00:20 بازپخش از لاک جیغ تا خدا
02:55
00:10 آگهی /اعلام برنامه
03:05
00:50 میراث فرهنگی
03:55
00:10 آگهی /اعلام برنامه
04:05
00:50 دیار ماندگار(مشهد اردهال)
04:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:00
00:55 دو رکعت مناجات+ اذان
05:55
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:35
00:30 بازپخش مادرانه
07:05
00:10 ذکر عاشورائیان
07:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:20
00:40 سریال یک لحظه دیرتر
08:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:05
00:10 ذکر عاشورائیان
08:15
00:10 آگهی /اعلام برنامه
08:25
01:35 فیلم سینمایی/ پنجره
10:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:05
00:35 برنامه خردسال و کودک
10:40
00:10 آگهی /اعلام برنامه
10:50
00:10 نما دو
11:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:05
00:30 سخنرانی
11:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:40
00:05 قراردل
11:45
00:10 ذکر عاشورائیان
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:15 ویژه اذان
12:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:20
00:45 بازپخش سریال هست ونیست
13:05
00:10 آگهی /اعلام برنامه
13:15
00:45 کوی محبت
14:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:05
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:00
00:10 آگهی /اعلام برنامه
15:10
00:10 ذکر عاشورائیان
15:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:25
00:30 بازپخش از آسمان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 آگهی /اعلام برنامه
16:10
01:25 فیلم سینمایی/ خاکستر نشین
17:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:40
00:20 از لاک جیغ تا خدا
18:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:05
00:15 ویژه اذان
18:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:25
00:10 ذکر عاشورائیان
18:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:40
00:30 مستند
19:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:15
00:10 نما دو
19:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:30
00:45 کوی محبت
20:15
00:10 ذکر عاشورائیان
20:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 مادرانه
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال هست ونیست
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:20 اخبار سراسری
22:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
22:55
00:10 ذکر عاشورائیان
23:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:10
00:10 نما دو
23:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 سخنرانی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد