00:13
00:03 میان برنامه
00:16
00:10 روز خدا
00:26
00:32 یک زندگی ساده
00:58
00:02 میان برنامه
01:00
01:35 فیلم سینمایی کودتای سیاه
02:35
00:35 حسینیه شهدا
03:10
00:03 میان برنامه
03:13
00:42 سیاره ناآرام
03:55
01:30 تسبیح صبا
05:25
00:25 در امتداد فلق
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:30 سخنرانی مذهبی
06:30
00:03 نماهنگ ویژه
06:33
08:00
00:10 میان برنامه
08:10
00:05 بازپخش از کجا شروع کنیم
08:15
00:35 زنده حرف حساب
08:50
00:05 نماهنگ ویژه
08:55
00:05 تیزر برنامه ها
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 نماهنگ ویژه
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:40 بازپخش داستانی سفر یک پروانه
10:13
00:05 میان برنامه
10:18
00:30 زنده نسخه
10:48
00:05 میان برنامه
10:53
01:00 زنده آفتاب شرقی
11:53
00:07 نماهنگ ویژه
12:00
01:06 زنده سیمای خانواده
13:06
00:17 اذان
13:23
00:24 زنده سیمای خانواده
13:47
00:06 میان برنامه
13:53
00:05 نماهنگ ویژه
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 نماهنگ ویژه
14:40
00:05 بازپخش تعاون
14:45
00:15 بازپخش سیمای آبادی
15:00
00:05 نماهنگ ویژه
15:05
00:45 سخنرانی مذهبی
15:50
00:10 روز خدا
16:00
00:05 نماهنگ ویژه
16:05
00:10 نقش تازه
16:15
00:25 برنامه کودک و نوجوان
16:40
00:10 روز خدا
16:50
00:05 شملک
16:55
00:05 نماهنگ ویژه
17:00
00:25 زنده کلاس یک
17:25
00:10 میان برنامه
17:35
00:05 نماهنگ ویژه
17:40
01:00 زنده فرمول یک
18:40
00:10 برنامه مشارکتی
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 نماهنگ ویژه
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:04 نماهنگ ویژه
19:24
00:05 میان برنامه
19:29
00:35 در امتداد فلق
20:04
00:18 اذان
20:22
00:05 شبستان
20:27
00:21 ویژه کودتای 28 مرداد
20:48
00:05 میان برنامه
20:53
00:05 پیام بازرکانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرگانی
21:50
00:15 میان برنامه
22:05
00:05 پیام بازرگانی
22:10
00:05 تیزر برنامه ها
22:15
00:52 مجموعه داستانی آرماندو
23:07
00:03 تیزر برنامه ها
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:15 زنده پایش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد