00:27
00:03 تیزر برنامه ها
00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:20 شباهنگام
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 شیر سفید
02:34
00:03 میان برنامه
03:32
00:02 میان برنامه
03:34
00:10 شبستان
03:44
00:05 راز هستی
03:49
00:34 حیات وحش ایران
04:23
00:05 تیزر برنامه ها
04:28
00:10 خلوت دل
04:38
00:06 میان برنامه
04:44
01:30 تسبیح صبا
06:14
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:24
00:02 میان برنامه
06:26
00:24 برنامه کودک و نوجوان
06:50
00:02 میان برنامه
06:52
08:32
00:03 میان برنامه
08:35
00:20 رود دانو
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 میان برنامه
09:28
00:05 پیام بازرگانی
09:33
00:43 مجموعه داستانی پرستاران
10:16
00:10 پیام بازرگانی
10:26
01:30 زنده سیمای خانواده
11:56
00:09 میان برنامه
12:05
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرگانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 مستند های کوتاه اقتصادی
14:45
15:00
00:05 پیام بازرگانی
16:05
00:05 پیام بازرگانی
16:10
00:06 تیزر برنامه ها
16:16
00:15 یک پنجره
16:31
00:05 پیام بازرگانی
16:36
00:55 شکرستان
17:31
00:05 میان برنامه
17:36
00:18 اذان
17:54
00:05 پیام بازرگانی
17:59
00:56 زنده فرمول یک
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:25 زنده ونوس
19:50
00:05 میان برنامه
19:55
00:10 برنامه مشارکتی
20:05
00:30 در امتداد فلق
20:35
00:03 میان برنامه
20:38
00:10 قرعه کشی رفاه
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
23:10
00:04 پیام بازرگانی
23:14
00:03 تیزر برنامه ها
23:17
01:20 زنده پایش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد