امروز جمعه  6 مرداد 1396
01:32
00:10 یک پنجره
01:42
00:03 تیزر برنا مه ها
01:45
00:35 بازپخش مستندایران
02:20
00:04 میان برنامه
02:24
00:50 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
03:14
00:13 خلوت دل
03:27
00:05 میان برنامه
03:32
01:30 تسبیح صبا
05:02
00:48 چشم شیشه ای
05:50
00:10 دعای عهد و سرود و قرآن
06:00
02:10 زنده دعای ندبه
08:10
00:05 تیزربرنامه ها
08:15
00:35 ایران در سپیده دم
08:50
00:15 بازپخش سیمای آبادی
09:05
00:04 میان برنامه
09:09
00:25 برنامه کودک ونوجوان
09:34
00:05 میان برنامه
09:39
00:15 تلنگر
09:54
00:05 میان برنامه
09:59
01:03 طرحی برای فردا
11:02
00:05 پیام بازرگانی
11:07
00:50 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
11:57
00:05 میان برنامه
12:02
00:40 گزارش هفتگی
12:42
00:05 پیام بازرکانی
12:47
00:04 میان برنامه
12:51
00:15 شما و سیما
13:06
00:15 اذان
13:21
00:30 شما و سیما
13:51
00:03 میان برنامه
13:54
00:04 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 تیزر برنامه
14:40
00:05 پیام بازرکانی
14:45
00:40 عصر
15:25
00:05 پیام بازرگانی
15:30
00:50 شکرستان
16:20
00:03 تیزر برنا مه ها
16:23
00:05 پیام بازرکانی
16:28
01:35 فیلم سینمایی سجل
18:03
00:12 میان برنامه
18:15
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:55
00:05 پیام بازرکانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرکانی
19:25
00:05 تیزربرنامه ها
19:30
00:07 میان برنامه
19:37
00:55 زنده تا جمعه
20:32
00:20 اذان
20:52
00:05 پیام بازرگانی
20:57
00:03 یک آیه
21:00
00:50 اخبار
21:50
00:10 پیام بازرکانی
22:00
00:50 مجموعه داستانی پرستاران
22:50
00:10 قرعه کشی رفاه
23:00
00:05 پیام بازرگانی
23:05
00:03 تیزر برنا مه ها
23:08
01:30 زنده ورزش و مردم

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد