امروز شنبه  6 خرداد 1396

.

.

.

.

01:06
00:05 تیزر برنامه
01:11
00:50 بازپخش مجموعه داستانی من بعلاوه دشمن
02:01
00:04 تیزر برنامه ها
02:05
00:10 میان برنامه
02:15
02:20 زنده ماه خدا
04:35
00:05 میان برنامه
04:40
01:00 ثقلین
05:40
00:10 میان برنامه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:35 در امتداد غدیر
06:35
00:03 پیام بازرگانی
06:38
00:07 میان برنامه
06:45
00:20 آوای بیداری
07:05
00:15 تلنگر
07:20
00:03 تیزر برنا مه ها
07:23
00:35 بازپخش حدیث سرو
07:58
00:12 رمضان در روستا
08:10
00:05 میان برنامه
08:15
00:30 سخنرانی مذهبی
08:45
00:07 فرهنگ ترافیک
08:52
00:05 تیزر برنامه ها
08:57
00:03 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرگانی
09:28
00:03 تیزر برنامه ها
09:31
00:25 برنامه کودک و نوجوان
09:56
00:03 تیزر برنامه ها
09:59
00:04 پیام بازرگانی
10:03
00:42 مجموعه داستانی او یک فرشته بود
10:45
00:06 تیزر برنا مه ها
10:51
00:05 پیام بازرگانی
10:56
01:30 زنده خانواده یک
12:26
00:05 میان برنامه
12:31
00:25 زنده آفتاب شرقی
12:56
00:20 اذان
13:16
00:20 زنده آفتاب شرقی
13:36
00:06 طرح قرآنی 1451
13:42
00:06 شبستان
13:48
00:05 تیزر برنامه ها
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 تیزر برنا مه ها
14:40
00:05 سبد خانواده
14:45
00:05 پیام بازرگانی
14:50
00:50 بازپخش مجموعه داستانی من بعلاوه دشمن
15:40
00:05 پیام بازرگانی
15:45
00:05 تیزر برنامه ها
15:50
00:40 برنامه کودک و نوجوان
16:30
00:05 پیام بازرکانی
16:35
00:30 کارنامه صد
17:05
00:05 پیام بازرکانی
17:10
00:05 میان برنامه
17:15
00:30 در امتداد فلق
17:45
00:12 میان برنامه
17:57
00:10 نمایشگاه قرآن
18:07
00:10 برنامه مشارکتی
18:17
00:03 میان برنامه
18:20
00:30 درس های از قرآن
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:02 نیزر برنامه ها
19:27
01:00 زنده شهر باران
20:27
00:20 اذان
20:47
00:06 برنامه مشارکتی
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:05 میان برنامه
22:05
00:10 پیام بازرکانی
22:15
00:48 مجموعه داستانی زیر پای مادر
23:03
00:04 پیام بازرکانی
23:07
00:03 تیزر برنا مه ها
23:10
00:50 زنده دعوت

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد