00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:15 شباهنگام
00:55
00:05 یک پنجره
01:00
00:43 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:43
00:05 تیزر برنامه ها
01:48
00:20 اوج هیجان
02:08
00:05 میان برنامه
02:13
01:00 بازپخش مجموعه داستانی ایران دخت
03:13
00:05 میان برنامه
03:18
00:30 علم ورزش
03:48
00:03 میان برنامه
03:51
01:30 تسبیح صبا
05:21
00:05 تیزر برنامه ها
05:26
00:19 اشاره
05:45
00:05 میان برنامه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 میان برنامه
06:05
00:25 برنامه کودک ونوجوان
06:30
00:05 میان برنامه
06:35
08:15
00:05 پیام بازرگانی
08:20
00:30 مستند ایران
08:50
00:05 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 راز هستی
09:33
00:43 مجموعه داستانی پرستاران
10:16
00:10 پیام بازرگانی
10:26
01:40 زنده سیمای خانواده
12:06
00:06 میان برنامه
12:12
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:12
00:04 میان برنامه
13:16
00:04 پیام بازرگانی
13:20
00:33 زنده نسخه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:20 ارتش
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
01:00 بازپخش مجموعه داستانی ایران دخت
16:10
00:05 پیام بازرگانی
16:15
00:05 تیزر برنامه ها
16:20
00:30 طنزپردازان
16:50
00:05 میان برنامه
16:55
00:05 پیام بازرکانی
17:00
00:50 شکرستان
17:50
00:05 میان برنامه
17:55
00:10 یک لبخند
18:05
00:05 پیام بازرگانی
18:10
00:40 مستند ایران (همدان)
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:15 مشارکتی علوم پزشکی بوشهر
19:45
00:10 برنامه مشارکتی
19:55
00:06 میان برنامه
20:01
00:14 اذان
20:15
00:30 زنده ساخت ایران
20:45
00:05 علم و ثروت
20:50
00:03 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی ایران دخت
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:20 قاب نقد

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد