01 آبان 1393
  
سيد امير پروين حسيني

 

سوابق

- تهيه كننده
غير محرمانه، شبكه تهران، سال توليد: 1387
بازيهاي پنهان، شبكه يك
راز مهتاب، شبكه يك
لطفا دور نزنيم، شبكه تهران، سال توليد: 1388
دارا و ندار، شبكه تهران
- مجري طرح
پنجره، شبكه تهران
 
 


 

 

  

* شوراي مديران سيما با حضور سردار كارگر
* نشست خبري اعلام ويژه برنامه هاي دفاع مقدس 93

بازدیدکنندگان: 78899723
 
Email: sid@irib.ir