09 آبان 1393
 
کنداکتور پخش هفتگی شبکه پویا نمایی هفته ششم ارسال به دوست
امتیاز: / 127
بدعالی 
New Page 1
 
 
 
 
شنبه 21 مرداد 91
 

سرود و تلاوت

8:00

ماجراهای امیر کوچولو

8:10

تام و جری

8:15

شنگول آباد

8:30

دهکده حیوانات

8:45

ماجراهای کوشا

9:00

پینگو

9:20

قصه های غزاله

9:30

سریال رامکال

9:45

میان برنامه

10:05

پسر شجاع

10:10

پهلوانان

10:30
سینمایی فرمانروایان مقدس
11:00
کماندار نوجوان

12:20

 قصه های رمضان

12:50

کلیپ و موزیکال ( اذان ظهر ) 13:00

شکرستان

13:10

باخانمان 

13:30

با ما کاش باشی

14:00

 مدرسه موش ها

 14:30
پلنگ صورتی  14:40
گروه هفت  14:50
دریاسالار جانگ های
 15:05

سرود و تلاوت

 15:30

ماجراهای امیر کوچولو

 15:40

تام و جری

 15:45
شنگول آباد
 16:00

دهکده حیوانات

 16:15
 ماجراهای کوشا 16:30
  پینگو

16:50

 قصه های غزاله

17:00

  سریال رامکال

17:15

میان برنامه

17:35

پسر شجاع

17:40

پهلوانان

18:00

کماندار نوجوان

18:30

شکرستان

19:00

قصه های رمضان

19:20

باخانمان

19:30

فیکس و فوکسی

19:55

مدرسه موش ها

20:00

کلیپ و موزیکال ( اذان مغرب )

20:10

پلنگ صورتی

20:20

با ما کاش باشی

20:30

سینمایی خضر و موسی

21:00

گروه هفت

22:20

میتی کومان

22:35

لالایی کودکان

23:00

 
 
یک شنبه 22 مرداد 91
 

سرود و تلاوت

8:00

ماجراهای امیر کوچولو

8:10

تام و جری

8:15

خروس و روباه

8:30

دهکده حیوانات

8:45

ماجراهای کوشا

9:00

پینگو

9:20

قصه های غزاله

9:30

سریال رامکال

9:45

میان برنامه

10:05

پسر شجاع

10:10

پهلوانان

10:30
سینمایی میمون های فضایی 1
11:00
کماندار نوجوان

12:20

 قصه های رمضان

12:50

کلیپ و موزیکال ( اذان ظهر ) 13:00

شکرستان

13:10

باخانمان 

13:30

فیکس و فوکسی

13:55

با ما کاش باشی

14:00

مدرسه موش ها

 14:30

پلنگ صورتی  14:40
 گروه هفت 14:50

میتی کومان

 15:05

سرود و تلاوت

 15:30

شنگول آباد

 15:40

تام و جری

 15:55

بابا لنگ دراز

 16:00
 ماجراهای کوشا 16:30
  پینگو

 16:50

 دانشمندان بزرگ

 17:00

  سریال رامکال

17:15

معضلات شهری

17:35

پسر شجاع

17:40

مثل یک بازی

18:00

شهر خرس ها

18:15

کماندار نوجوان

18:30

شکرستان

19:00

قصه های رمضان

19:20

باخانمان

19:30

فیکس و فوکسی 

 

19:55

مدرسه موش ها

20:00

کلیپ و موزیکال ( اذان مغرب )

20:10

پلنگ صورتی

20:20

با ما کاش باشی

 

20:30

سینمایی مولان

21:00

گروه هفت

22:20

 دریاسالار جانگ های

22:35

لالایی کودکان

23:00

 
 
دوشنبه 23 مرداد 91
 

سرود و تلاوت

8:00

شنگول آباد

8:10

تام و جری

8:25

بابا لنگ دراز

8:30

ماجراهای کوشا

9:00

پینگو

9:20

دانشمندان بزرگ

9:30

سریال رامکال

9:45

معضلات شهری

10:05

پسر شجاع

10:10

مثل یک بازی

10:30

شهر خرس ها

10:45
سینمایی مولان
11:00
کماندار نوجوان

12:20

 قصه های رمضان

12:50

کلیپ و موزیکال ( اذان ظهر ) 13:00

شکرستان

13:10

باخانمان 

13:30

فیکس و فوکسی

13:55

با ما کاش باشی

14:00

 مدرسه موش ها 14:30
پلنگ صورتی  14:40
 گروه هفت 14:50

دریاسالار جانگ های

 15:05

سرود و تلاوت

 15:30

شنگول آباد

 15:40

تام و جری

 15:55

بابا لنگ دراز

 16:00
 ماجراهای کوشا 16:30
  پینگو

16:50

 دانشمندان بزرگ

17:00

  سریال رامکال

17:15

معضلات شهری

17:35

پسر شجاع

17:40

مثل یک بازی

18:00

شهر خرس ها

18:15

کماندار نوجوان

18:30

شکرستان

19:00

قصه های رمضان

19:20

باخانمان

19:30

فیکس و فوکسی

19:55

مدرسه موش ها

20:00

کلیپ و موزیکال ( اذان مغرب )

20:10

پلنگ صورتی

20:20

با ما کاش باشی

 

20:30

سینمایی موش سرآشپز

21:00

گروه هفت

22:20

میتی کومان

22:35

لالایی کودکان

23:00

     

سه شنبه 24 مرداد 91
 

سرود و تلاوت

8:00

شنگول آباد

8:10

تام و جری

8:25

بابا لنگ دراز

8:30

ماجراهای کوشا

9:00

پینگو

9:20

دانشمندان بزرگ

9:30

سریال رامکال

9:45

معضلات شهری

10:05

پسر شجاع

10:10

مثل یک بازی

10:30

شهر خرس ها

10:45
سینمایی موش سر آشپز 11:00
کماندار نوجوان

12:20

 قصه های رمضان

12:50

کلیپ و موزیکال ( اذان ظهر )

13:00

شکرستان

13:10

باخانمان 

13:30

فیکس و فوکسی

13:55

با ما کاش باشی

14:00

 مدرسه موش ها 14:30
پلنگ صورتی  14:40
 گروه هفت 14:50

 میتی کومان

 15:05

سرود و تلاوت

 15:30

شنگول آباد

 15:40

تام و جری

 15:55

 بابا لنگ دراز

 16:00

 ماجراهای کوشا

 16:30

  پینگو

 16:50

  دانشمندان بزرگ

17:00

  سریال رامکال

17:15

  معضلات شهری

17:35

پسر شجاع

17:40

مثل یک بازی

18:00

شهر خرس ها

18:15

کماندار نوجوان

18:30

شکرستان

19:00

قصه های رمضان

19:20

باخانمان

19:30

فیکس و فوکسی

19:55

کلیپ و موزیکال ( اذان مغرب )

20:00

مدرسه موش ها

20:10

پلنگ صورتی

20:20

با ما کاش باشی

 

20:30

سینمایی میمون های فضایی

21:00

گروه هفت

22:20

دریا سالار جانگ های

22:35

لالایی کودکان

23:00

 
 
چهارشنبه 25 مرداد 91
 

سرود و تلاوت

8:00

شنگول آباد

8:10

تام و جری

8:25

بابا لنگ دراز

8:30

ماجراهای کوشا

9:00

پینگو

9:20

دانشمندان بزرگ

9:30

سریال رامکال

9:45

معضلات شهری

10:05

پسر شجاع

10:10

مثل یک بازی

10:30

شهر خرس ها

10:45
سینمایی میمون های فضایی
11:00
کماندار نوجوان

12:20

 قصه های رمضان

12:50

کلیپ و موزیکال ( اذان ظهر ) 13:00

شکرستان

13:10

باخانمان 

13:30

فیکس و فوکسی

13:55

با ما کاش باشی

14:00

مدرسه موش ها
 14:30
پلنگ صورتی 14:40
گروه هفت  14:50

دریا سالار جانگ های

 15:05

سرود و تلاوت

 15:30

شنگول آباد

 15:40

تام و جری

 15:55

بابا لنگ دراز

 16:00
 ماجراهای کوشا 16:30
  پینگو

16:50

 دانشمندان بزرگ

17:00

  سریال رامکال

17:15

معضلات شهری

17:35

پسر شجاع

17:40

مثل یک بازی

18:00

شهر خرس ها

18:15

کماندار نوجوان

18:30

شکرستان

19:00

زرد مشکی

19:20

باخانمان

19:30

فیکس و فوکسی

19:55

کلیپ و موزیکال ( اذان مغرب )

20:00

مدرسه موش ها

20:10

پلنگ صورتی

20:20

با ما کاش باشی

 

20:30

سینمایی خرس های مهربان

21:00

گروه هفت

22:20

میتی کومان

22:35

لالایی کودکان

23:00

 
 
پنج شنبه 26 مرداد 91

سرود و تلاوت

8:00

شنگول آباد

8:10

تام و جری

8:15

بابا لنگ دراز

8:30

ماجراهای کوشا

8:45

پینگو

9:00

دانشمندان بزرگ

9:20

سریال رامکال

9:30

معضلات شهری

9:45

پسر شجاع

10:05

مثل یک بازی

10:10

شهر خرس ها

10:30

سینمایی خرس های مهربان 11:00
کماندار نوجوان

12:20

 زرد مشکی

12:50

کلیپ و موزیکال ( اذان ظهر )

13:00

شکرستان

13:10

باخانمان

13:30

فیکس و فوکسی 

13:55

با ما کاش باشی

14:00

 مدرسه موش ها 14:30
پلنگ صورتی  14:40
 گروه هفت 14:50

 میتی کومان

 15:05

سرود و تلاوت

 15:30

شنگول آباد

 15:40

تام و جری

 15:55

بابا لنگ دراز

 16:00

 ماجراهای کوشا

 16:30

  پینگو

 16:50

  دانشمندان بزرگ

17:00

  سریال رامکال

17:15

  معضلات شهری

17:35

پسر شجاع

17:40

مثل یک بازی

18:00

شهر خرس ها

18:15

کماندار نوجوان

18:30

شکرستان

19:00

زرد مشکی

19:20

باخانمان

19:30

فیکس و فوکسی

19:55

کلیپ و موزیکال ( اذان مغرب )

20:00

مدرسه موش ها

20:10

پلنگ صورتی

20:20

با ما کاش باشی

 

20:30

سینمایی محله الرشید

21:00

گروه هفت

 

22:20

دریا سالار جانگ های

22:35

لالایی کودکان

 

23:00

 
  
جمعه 27 مرداد 91

سرود و تلاوت

8:00

شنگول آباد

8:10

تام و جری

8:15

بابا لنگ دراز

8:30

ماجراهای کوشا

8:45

پینگو

9:00

دانشمندان بزرگ

9:20

سریال رامکال

9:30

معضلات شهری

9:45

پسر شجاع

10:05

مثل یک بازی

10:10

شهر خرس ها

10:30
سینمایی محله الرشید
11:00
کماندار نوجوان

12:20

 زرد مشکی

12:50

کلیپ و موزیکال ( اذان ظهر ) 13:00

شکرستان

13:10

باخانمان 

13:30

فیکس و فوکسی

14:00

 با ما کاش باشی
 14:30
مدرسه موش ها  14:40
 پلنگ صورتی 14:50
گروه هفت  15:05

دریا سالار جانگ های

 15:05

سرود و تلاوت

 15:30

شنگول آباد

 15:40

تام و جری

 15:55

بابا لنگ دراز

 16:00
 ماجراهای کوشا 16:30
  پینگو

16:50

 دانشمندان بزرگ

17:00

  سریال رامکال

17:15

معضلات شهری

17:35

پسر شجاع

17:40

مثل یک بازی

18:00

شهر خرس ها

18:15

کماندار نوجوان

18:30

شکرستان

19:00

زرد و مشکی

19:20

باخانمان

19:30

فیکس و فوکسی

19:55

کلیپ و موزیکال ( اذان مغرب )

20:00

مدرسه موش ها

20:10

پلنگ صورتی

20:20

با ما کاش باشی

 

20:30

سینمایی آلوشا

21:00

خلیج فارس

22:20

 میتی کومان

22:35

لالایی کودکان

23:00

     

تاریخ بروز رسانی ( 21 مرداد 1391 )
 
قبل >
 


 

 

  

* شوراي مديران سيما با حضور سردار كارگر
* نشست خبري اعلام ويژه برنامه هاي دفاع مقدس 93

بازدیدکنندگان: 79264567
 
Email: sid@irib.ir